Top

Điều khoản sử dụng

Người dùng

  • Chúng tôi cam kết không lưu trữ bất kỳ thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi cam kết không lưu trữ bất kỳ hành vi sử dụng trang web của bạn.
  • Chúng tôi cam kết không can thiệp vào khung hình phát video làm thay đổi thời gian, nội dung của video và ảnh hưởng trải nghiệm của bạn.
  • Việc sử dụng trang web tuân theo điểu khoản của YouTube

Người tạo nội dung

  • Chúng tôi cố gắng sắp xếp nội dung hợp lý và khoa học với mong muốn đưa video trên YouTube của bạn tiếp cận với nhiều người dùng hơn.
  • Chúng tôi cam kết không can thiệp vào khung hình phát video làm thay đổi thời gian, nội dung của video và ảnh hưởng trải nghiệm của người xem.
  • Chúng tôi cam kết không chèn bất cứ thông tin hay quảng cáo trước, trong và sau video làm ảnh hưởng đến lượt xem, doanh thu quảng cáo từ Youtube của các bạn.